ALGEMENE VOORWAARDEN

Van: BorduurShop De Haven, tevens geregistreerd als BSDH.

1)     Toepasselijkheid

 

a)      Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

b)     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van BSDH.

c)      In bijzondere gevallen kan in overleg met BSDH van de algemene bepalingen worden afgeweken.

d)     Door als klant/afnemer met BSDH een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van alle door hemzelf opgestelde voorwaarden. BSDH is niet verplicht en kan als leverancier niet geacht worden de voorwaarden van de klant of afnemer te kennen, deze te accepteren of te onderzoeken.

 

2)    Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

 

a)      Alle door BSDH gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

b)     Alle offertes en aanbiedingen worden in redelijkheid en eerlijkheid gedaan. Dit impliceert dat kennelijk type- en/of drukfouten de offerte of aanbieding ongeldig doen worden.

c)      Tenzij anders aangegeven is de geldigheid van een offerte maximaal één maand

d)     Offertes worden onmiddellijk omgezet in opdrachten indien een de schriftelijke (order)bevestiging door BSDH is ontvangen en/of BDSH door een duidelijke opdracht met de feitelijke uitvoering door BSDH is begonnen.

e)      Wijzigingen van opdrachten zullen pas dan als bindend worden beschouwd als deze wijziging door BSDH is bevestigd c.q. en de klant schriftelijk akkoord is gegaan met de acceptatie van eventuele meerkosten.

f)      Tenzij anders aangegeven zij alle levertijden bij benadering. BSDH is een eenmanszaak met alle risico’s van dien. Alhoewel BSDH zich verplicht om alles in het werk te stellen de levertermijn in acht te nemen kan hij voor het niet nakomen van deze termijn niet aansprakelijk worden gesteld. Wel kan de klant bij onredelijke overschrijding van de aangegeven levertijden BSDH  schriftelijk verzoeken de overeenkomst te ontbinden.

 

3)    Tarieven en prijzen

 

a)      BSDH is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Ingevolge het Burgerlijk Wetboek heeft de consument (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf het recht de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, voor zover de overeenkomst betrekking heeft op een nog logende dienst.

b)     Belastingen en overige kosten door Rijkswege opgelegd zijn geen onderdeel van het in 3.a genoemde, deze prijswijzigingen kunnen onmiddellijk en zonder voorgaande mededeling aan de consument worden doorgevoerd.

c)      Alle offertes aan private personen worden inclusief BTW uitgebracht.

 

4)    Betalingen

 

a)      Betalingen door particulieren geschieden uitsluitend bij vooruitbetaling

b)     Betalingen door bedrijven dienen uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te geschieden. Bij het niet tijdig voldoen aan deze verplichting is BSDH gerechtigd zonder verdere mededeling of ingebrekestelling het factuurbedrag met de wettelijke rente te verhogen tot het moment dat de algehele betaling is ontvangen.

c)      Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,00.

d)     BSDH heeft het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door BSDH, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door BSDH is ontvangen.

e)      Alle geleverde producten blijven eigendom van BSDH tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij BSDH ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van het gestelde in 3.b en 4.b en c.

f)      Iedere verrekening op betalingen, van welke aard ook, is uitgesloten.

 

5)    Ontbinding van de overeenkomst

 

a)      BSDH kan, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst enige overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

i)     De wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit of anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest.

ii)     De wederpartij surséance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd.

iii)    De wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst met BSDH niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na aanmaning hiertoe heeft opgeheven.

iv)    BSDH de verlening van (de betreffende) dienst als gevolg van overmacht staakt.

v)     Bij langdurige opdrachten: 14 dagen na aankondiging door BSDH, BSDH de verlening van de betreffende dienst(en) staakt.

b)    BSDH behoudt na ontbinding van de overeenkomst, op grond van de in het vorige lid genoemde feiten, recht op compensatie door de klant van de door BSDH in redelijkheid gemaakte kosten, voortvloeiend uit de overeenkomst.

c)     BSDH zal na ontbinding vooruit ontvangen bedragen onder aftrek van gemaakte kosten aan de wederpartij terugbetalen indien de ontbinding voortvloeit uit overmacht. Zulks te beoordeling van BSDH.

 

6)    Overmacht zonder ontbinding van de overeenkomst

 

a)     Als gevolg van overmacht kan een overeenkomst worden opgeschort. BSDH behoudt zich in dat geval het recht voor om gemaakte kosten of reeds gedane deelleveringen te factureren.

 

7)    Intellectuele Eigendomsrechten

 

a)     De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door BSDH uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berust bij BSDH en/of de licentiegevers van BSDH. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van BSDH mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van BSDH worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van welk middel dan ook.

 

8)    Bescherming persoonsgegevens

 

a)     BSDH legt ten behoeve van haar bedrijfsvoering noodzakelijke gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van. BSDH geeft zonder gerechtelijk bevel geen persoonsgegevens aan andere partijen.

b)    Indien BSDH aan de klant of bezoeker van de webshop de mogelijkheid biedt om zich voor nieuwsbrieven, activiteiten e.d. in te schrijven dan is deze actie geheel voor verantwoordelijkheid van diegene die zijn gegevens aan BSDH verstrekt. BSDH verklaart hierbij echter alles er aan te doen wat in zijn vermogen ligt om deze persoonsgegevens te beschermen.

c)     BSDH kan niet verantwoordelijk worden gehouden van diefstal van persoonsgegevens.

 

9)    Aansprakelijkheid

 

a)     BSDH verplicht zich ten opzichte van de afnemers en overige contacten om alles in het werk te stellen schade aan tweeden en derden te voorkomen.

b)    Schade alsmede gevolgschade welke voortvloeit uit enig handelen waarvoor BSDH verantwoordelijk kan in geen geval de factuurwaarde van de (deel)overeenkomst, waar deze schade uit voortvloeit, te boven gaan

c)     De wederpartij vrijwaart BSDH voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door BSDH geleverde producten.

 

10)   Reclames

 

a)     Reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door BSDH doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van BSDH te worden gebracht.

b)    Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door BSDH dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van BSDH te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens BSDH vervallen.

 

11)    Retouren

a)     Particulieren die via de webshop kopen hebben recht om de door hen bestelde artikelen gedurende 14 dagen terug te sturen mits:

i)     De artikelen onbeschadigd en ongebruikt zijn

ii)     De artikelen niet in uw opdracht zijn gepersonaliseerd (geborduurd of op welke andere wijze dan ook)

iii)    De artikelen in de originele, onbeschadigde, verpakking worden geretourneerd.

 

12)    Diversen

 

a)     BSDH is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van BSDH.

b)    BSDH is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. BSDH zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

c)     Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan BSDH door te geven.

d)    Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van BSDH zo goed mogelijk beschermt.

 

13)    Geschillen en toepasselijk recht

 

a)     Alle geschillen met betrekking tot de door BSDH gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Groningen. BSDH is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Groningen, en BSDH legt het geschil voor aan de rechter te Groningen, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat BSDH zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

14)    Verzendkosten

 

a)     Alle daadwerkelijke transport- en verzendkosten zijn -tenzij anders overeengekomen- voor kosten van de aanvragende persoon(klant) of instantie.

b)    Indien de verzendkosten welke in de webshop om welke reden dan ook niet overeenkomen met de daadwerkelijke kosten voor verzending dienen de meerkosten door de aanvragende instantie of persoon vooraf aan BSDH te worden voldaan.

c)     Indien BSDH in opdracht van de aanvragende instantie of persoon artikelen verscheept of verzendt kan de klant aangeven dat dit aangetekend en/of verzekerd dient te geschieden.

d)    Indien niet is aangegeven dat enig artikel verzekerd of aangetekend dient te worden verzonden is opdrachtgever verantwoordelijk voor verlies of beschadiging of enig ander gebrek opgelopen tijdens de verzending van goederen. Hetzelfde geldt indien een artikel aangetekend dient te worden verzonden en de waarde van het artikel overstijgt de waarde van de aangetekende verzekering, In dat geval is de opdrachtgever verantwoordelijk voor schade welke het verzekerde bedrag overstijgt.

 

15)         Direct mail

a)     Zonder toestemming van een klant wordt geen gebruik gemaakt van direct mail naar enig aangegeven adres van de klant.

b)    Is klant akkoord gegaan met direct mail is BSDH gerechtigd tot wederopzegging aan de klant direct mail toe te zenden welke rechtstreeks of zijdelings betrekking heeft op

i)     Het bedrijf BSDH

ii)     Artikelen welke BSDH in het assortiment heeft

iii)    Voorgenomen veranderingen binnen het bedrijf of het assortiment

iv)    Reclames

c)     Aan alle klanten, ongeacht enige toestemming, kan een direct mail worden toegezonden indien BSDH zulks noodzakelijk acht indien artikelen vanwege de leverancier, danwel enige dringende overweging naar het oordeel van BSDH, dient te worden teruggeroepen of voor het gebruik hiervan op enig punt dient te worden gewaarschuwd.

Vastgesteld te Groningen op 13-juli 2015